Pewny kapitał

Ubezpieczenie na życie PEWNY KAPITAŁ to połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania w jednym, prostym produkcie. Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie – w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

Korzyści pakietu PEWNY KAPITAŁ:

Bezpieczeństwo Twojego kapitału: 

 • gwarancja zwrotu wpłaconych składek – jeśli zdecydujesz się przed zawarciem umowy na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, będziesz mieć pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich składek wpłaconych w okresie ich opłacania, 
 • gwarantowana wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy – jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę, gwarantujemy Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jaką podajemy w Twojej polisie, 
 • premie roczne – wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, wypłacimy wskazaną w polisie część dotychczas przyznanych premii rocznych, 
 • rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii – Prudential stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostałą część ulokujemy w inne instrumenty finansowe. 
 • W konsekwencji tego masz możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.

Informacje prawno-podatkowe: 

 • pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych, 
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn, 
 • możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia. 

Dla kogo przeznaczony jest pakiet PEWNY KAPITAŁ?

dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16. rok życia i nie ukończyły 71. roku życia. 

Czas trwania umowy: 

 • umowa może być zawarta na okres od 7 do 25 lat, z ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 80. roku życia, 
 • Ty decydujesz o czasie trwania umowy i liczbie składek w ramach wybranego okresu ubezpieczenia. 

Wysokość wpłat: 

 • płacisz od 2 do 5 składek rocznych w pierwszych latach, w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia, 
 • możesz wpłacić łącznie od 80 tys. do 5 mln zł. 

Połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania: Przez cały czas umowy gwarantujemy Ci ochronę ubezpieczeniową, a na koniec umowy – gwarantowaną sumę ubezpieczenia, określoną przy zawarciu umowy. 

Opcja gwarancji zwrotu składek:  Jeżeli zawarłeś umowę z opcją gwarancji zwrotu wpłaconych składek, wypłacimy świadczenie z tytułu dożycia, równe wyższej z kwot: 

 • gwarantowaną sumę ubezpieczenia, powiększoną o zadeklarowane w czasie, 
 • trwania umowy premie roczne i końcową albo
 • sumę składek, wpłaconych z tytułu umowy.